top of page

Задължения на съпрузите II

Катехизис от Събора в Трент, част II

За да може по-лесно да се запази святото състояние на брака от разногласия, пасторът ще инструктира вярващите в задълженията на съпруга и съпругата, както са дадени от св. Павел и от княза на апостолите. (1)

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪПРУГА

Задължение на съпруга е да се отнася към жена си щедро и почтено. Не бива да се забравя, че Ева е наречена от Адам „негов другар“. „Жената - казва той, - която ми даде за спътник“. Следователно, според мнението на някои от Светите Отци, тя е била образувана не от краката, а от страната на човека; тъй като, от друга страна, тя не е формирана от главата му, за да се разбере, че не е нейна работа да заповядва, а да се подчинява на съпруга си.

Съпругът също трябва постоянно да бъде зает в някакво честно занимание, с оглед да осигури необходимото за издръжката на семейството си и да избегне безделието, коренът на почти всеки порок.

Той също така трябва да поддържа цялото си семейство в ред, да коригира техния морал и да следи да изпълняват задълженията си с вярност.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪПРУГАТА

От друга страна, задълженията на съпругата са обобщени от Княза на Апостолите: „Тъй също и вие, жените, бъдете покорни на мъжете си, та, ако някои от тях не се покоряват на словото, чрез поведението на своите жени да бъдат спечелени без увещаване, като видят вашия чист богобоязлив живот. Вашето украшение да бъде не външно, сиреч, плетено на коси, кичене със злато или обличане в премени, а вътрешно - скритият човек на сърцето в нетленната красота на кроткия и тих дух, което е драгоценно пред Бога. Защото тъй някога и светите жени, които се надяваха на Бога, украсяваха себе си, като се покоряваха на мъжете си; както Сарра се покоряваше на Авраама, като го наричаше господар. Вие сте нейни чеда, ако правите добро, без да се боите от нищо."(I Петър III:1-6).

Да обучават децата си в практикуването на добродетел и да обръщат особено внимание на техните домашни грижи, както и да бъдат специални обекти на тяхното внимание. Съпругата трябва да обича дома си и да не прекарва времето си другаде, освен ако задълженията изискват това и ако тя има съгласието на съпруга си.

И отново, и в това се състои главно съпружеският съюз, нека жените никога не забравят, че след Бог те трябва да обичат своите съпрузи, да ги ценят над всички останали, да им отстъпват във всичко, което не е в противоречие с християнското благочестие, едно доброволно подчинение.


1. I Pet. III:1-6. виж още Aug., lib. i. de adult, conjug. ec. 21, 22; de bono conjug. car. 7; de Nupt et concupis. lib. i. c. 10.

bottom of page