top of page

СВЕЩ. С. ТЫШКЕВИЧ

За Преданието

    Под названието "Църковно предание" се разбира ученията, правилата и инструкциите относно вярата и задълженията на християните, чути от Апостолите от Исус Христос или проповядвани от тях под вдъхновението на Светия Дух, но не записани от тях. Учениците на Апостолите и първите пастири на Църквата ги съобщили на своите приемници; те, на тези след тях и т.н. Впоследствие, разбира се, всички тези традиции били включени в творенията на Отците на Църквата и указите на Папите и Вселенските събори. Така понастоящем няма нито едно важно християнско предание, което в разкрит или малко разкрит вид да не се съдържа в творенията на Светите Отци, богослужебните книги или каноните.

 

    Само Свето Писание не е достатъчно за изучаване истините на вярата. Самото то не може да бъде признато за истинско и боговдъхновено без Преданието и определенията на Църквата. И кой, ако не Църквата, ще ни убеди в святостта на Библията, в непокътнатостта на всички нейни части? Кой ще обясни много неясните пасажи от Свещеното Писание, кой ще разкрие истинския смисъл на свещените текстове и ще постигне съгласие в привидното противоречие? Много истини от Откровението относно вярата и морала не се намират в Свещеното Писание, но са достигнали до нас от Апостолите, според непрекъснатата традиция (предание) на Църквата; такава е например истината, че се приемат само четири Евангелия. И дори самото Свето Писание ни убеждава, че в Църквата много истини на вярата са били запазени само чрез Преданието; това е видно например от Деянията на Апостолите, където се казва, че Исус Христос се явява на Апостолите в продължение на четиридесет дни и им говори за Божието царство; И така, Исус Христос, след Своето възкресение, разкрива на Апостолите много истини относно установяването на Светата църква на земята и ги поучавал за средствата за постигане на Небесното царство. Апостол Павел увещава солунците да пазят вярно устните предания: И така, братя, стойте твърдо и спазвайте Преданията, на които сте били научени или чрез слово, или чрез нашето послание (II Сол. I; 15). В първото послание до коринтяните Апостолът пише: Останалото ще уредя, когато дойда (XI; 34); това показва, че апостол Павел, в допълнение към ученията, написани в посланията, е дал и други указания, които са били запазени в Църквата чрез устното Предание.

    И така, християнинът-католик е длъжен да вярва не само на това, което Бог е разкрил чрез Свещеното Писание, но и на това, което Светата Църква съхранява и заимства от Преданието. Традицията е и Божието слово, с единствената разлика, че първоначално не е била записана; но Божие слово, независимо дали е написано или не, винаги остава Божие слово, на което всички безусловно са длъжни да се подчиняват. Самото Писание има своята стойност, не защото е написано, а защото е вдъхновено от самия Бог; по подобен начин църковната традиция, като идваща от Бог, изобщо не губи авторитета си, нищо, че не е била записана веднага.

    В случай на съмнения относно автентичността или значението на книгите от Свещеното Писание и устните предания, трябва да се прибегне до решението на Църквата, на което Исус Христос обещава непоколебимост и непогрешимост. Трябва да се подчиняваме на Нейните определения като гласа на самия Бог, тъй като Спасителят, изпращайки апостолите да проповядват Евангелието на целия свят, казва: И ето, аз съм с вас през всички дни до края на века (Мат. XXVIII ; 20). Апостол Йоан записал следните думи на Христос: Ще се моля на Отца и той ще ви даде друг Утешител, за да може да пребъдва с вас завинаги Духът на Истината ... Той пребъдва с вас и ще бъде във вас ( Йоан XIV; 16, 17). На Петър било обещано, че Светата църква, основана върху него, няма да ѝ надделеят портите на ада (Мат. XVI; 18). И така, ако според обещанието на Спасителя силите на ада няма да победят Църквата, ако Исус Христос и Неговият Дух пребъдват с Нея до края на вековете, тогава Църквата е безпогрешна поне в нейните общозадължителни дефиниции на учението и нейните традиции са толкова свети, колкото Свещеното Писание.

свещ. С. Тышкевич КАТОЛИЧЕСКИ КАТЕХИЗИС Саtéсhisme Саthоliquе

bottom of page